Miljø & teknikk

AS Sævareid Fiskeanlegg ble etablert i 1978 i lokalene til en nedlagt kartongfabrikk. Anlegget har blitt bygget ut gradvis over tid. Moderniseringen av anlegget foregår kontinuerlig, og nye planer foreligger. I denne prosessen er bærekraft et nøkkelord. Fiskeoppdrett er en forholdsvis ung næring, der en hele tiden har tilegnet seg ny kunnskap og utviklet ny teknologi. Sævareid Fiskeanlegg har vært en av pådriverne i denne utviklingen.

For å lykkes i smoltproduksjonen er det viktig å ha best mulig kontroll. En betydelig del av driftsvannet kan desinfiseres enten med UV-stråling eller ozon, for det ledes inn til fisketankene. Bedriften har tilgang på store mengder vann av god kvalitet. Inntaksvannet kan hentes på ulike dybder for bedre å regulere vanntemperaturen.

En av nøklene til suksessen i lakseoppdrett er at settefiskanleggene har mulighet til å varme opp driftsvannet. Laksen som er vekselvarm, utnytter gunstige temperaturer til raskere vekst enn i naturen, fordi den ikke må vente til våren og forsommeren med å klekke og vokse. Vannet varmes opp ved hjelp av energieffektive varmepumper i kombinasjon med varmevekslere.

Bedriften har både produksjonsavdelinger som benytter gjennomstrømningsprinsippet og resirukuleringsteknologi. På alle avdelingene samt på uteområdet er det innretninger som skal hindre rømming av fisk.

Alt avløpsvannet fra produksjonen passerer mekaniske filtre som fjerner feces og spillfôr før vannet føres ut i fjorden. Slammet tørkes og blir bruk som råstoff i organiske gjødsel.

På anlegget er det et eget vannkraftverk som produserer strøm av overskuddsvann i perioder med godt tilsig.

Bedriften driver kildesortering av avfall. All plastemballasjen til fiskefôret blir resirkulert.

Selskapet produserer smolt, som stort sett leveres til faste kunder på Vestlandet. Anlegget ligger ved fjorden og transport av fôr og fisk foregår hovedsakelig med båt.

Bilder fra anlegget