Prosjekter

Slamhåndtering

Fiskeanlegget har de siste årene gjennomført et prosjekt med å forbedre metoden med å håndtere slammet som samles opp fra avløpsvannet til settefiskproduksjonen. Spylevannet fra trommelfiltrene ledes gjennom beltefiltre fra Salsnes Filter. Den ut filtrerte massen blir så videre avvannet i en friksjonstørke fra Fjell Technology som øker tørrstoffinnholdet til over 90%-TS. Slammet er da lagring stabilt og blir pakket i bigbager. Avvanningsprosessen gjennomføres uten bruk av polymerer. Biproduktet inngår videre i produksjon av organisk gjødsel.

Desinfisering av inntaksvann

Sævareid Fiskeanlegg har opprettet et anlegg for rensing og desinfisering av inntaksvann. I det nye anlegget blir det benyttet både ozon og UV til å desinfisere vannet. Dett gjør driften sikrere og større fleksibilitet med tanke på intern transport av biologisk materiale.

Nytt kjemikalielager

I 2021 er det planlagt bygging av nytt lager bygg, vi i den ene delen skal lagre kjemikalier. Trygg og god lagring av kjemikalier er viktig.