Miljøteknisk

Vetlehovden. RørEn av de mange varmepumpene på SævareidAS Sævareid Fiskeanlegg ble etablert i 1978i lokalene til en nedlagt kartongfabrikk. Anlegget har blitt bygget ut gradvis, og er i dag ett av de større settefiskanleggene i landet. Moderniseringen av anlegget foregår kontinuerlig. Fiskeoppdrett er en forholdsvis ung næring, der en hele tiden har tilegnet seg ny kunnskap og utviklet ny teknologi.

For tiden holder vi på å oppgradere renseanlegget.  Alt avløpsvannet fra produksjonen passerer mekaniske filtre som fjerner feces og spillfôr før vannet føres ut i fjorden. Sammen med andre settefiskprodusenter prøver vi å finne nye måter å håndtere slammet på.

Vi har også etablert ett nytt vanninntak som gir oss muligheten til å redusere temperaturen i driftsvannet om sommeren. Bedriften har tilgang på store mengder vann av god kvalitet.

En av nøklene til suksessen lakseoppdrett er at i settefiskanleggene har mulighet til å varme opp driftsvannet. Laksen som er vekselvarm, utnytter gunstige temperaturer til raskere vekst enn i naturen, fordi den ikke må vente til våren og forsommeren med å klekke og vokse. Vannet varmes opp ved hjelp av energieffektive varmepumper i kombinasjon med varmevekslere.

På anlegget er det et eget vannkraftverk som produserer strøm av overskuddsvann i perioder med godt tilsig/ god avrenning.

Bedriften driver kildesortering av avfall. All plastemballasjen til fiskefôret blir resirkulert.

Selskapet produserer smolt, som stort sett leveres til faste kunder på Vestlandet. Anlegget ligger ved fjorden og transport av fôr og fisk foregår hovedsakelig med båt.