Reguleringsplan for AS Sævareid fiskeanlegg og Sævareid sentrum. Sluttbehandling pågår nå, mai 2019

35786346_10156395391020902_8977323754287792128_o

For oppdatert informasjon, kontakt Fusa Kommune.

JUNI 2018.

Detaljregulering for Sævareid fiskeanlegg og sentrum er lagt ut på høyring. Føremålet med planen er: 1. Å regulera eksisterande næringsareal for AS Sævareid Fiskeanlegg, slik at dette blir i tråd med dagens bruk. 2. Å sikra nødvendige planavklaringar for både anleggs- og driftsfase. Har du kommentarar? Høyringsfrist: 24. august 2018. Sjå meir informasjon på heimesida til Fusa kommune

Nedenfor er link til høringsdokumentene på Fusa Kommune sine hjemmesider.

https://www.fusa.kommune.no/lokaldemokrati/kunngjeringar-hoyringar/hoyring-detaljregulering-savareid-fiskeanlegg-og-sentrum.94770.aspx

 

Reguleringsplanen ble behandlet i planutvalget i kommunen 31.5.18. Og planen ble vedtatt lagt ut til høring nå. Dette vil komme på kommunens hjemmeside. Saksdokumenter finnes her: (merk og lim inn begge linjer)

https://www.fusa.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018006575&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=142&

 

 

STATUS Mars 2018

Planprogrammet som har vært ute til høring ble vedtatt i kommunen. Multiconsult fortsetter nå arbeidet med reguleringsplanen og vurderer innspillene som kom inn. Det nærmer seg avslutning på denne delen av arbeidet. Det er fortsatt Vigdis som jobber med planen:

Brev: Multiconsult ASA v/Vigdis Berge, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

E-post: vigdis.berge@multiconsult.no

 

NEDNEFOR: ELDRE INFORMASJON OG LINKER TIL PLANEN.

Det ble holdt

INFORMASJONSMØTE ONSDAG 16 NOVEMBER KL 18:30-20:00 PÅ SÆVAREID FISKEANLEGG i 3 etg (møterom v/kontorene)

Vi ønsker med dette å invitere grunneigarar, naboar og andre interesserte til informasjonsmøte vedkommande planarbeidet for Sævareid Fiskeanlegg og Sævareid sentrum. (se nedenfor, og link til utlagt plan). Føremålet med møtet er å informere om planprosessen og orientere om planar for det vidare arbeidet for ei best mogleg utvikling av området.

Pga anleggsarbeid er det endret adkomst, så inngang er fra Fv 121 (og ikke gjennom Sævareid sentrum)

Planarbeidet ledes av Multiconsult ved Vigdis Berge. tlf  55623700

brev_invitasjon_til_informasjonsmote_saevareid

PLANEN SOM ER UTE TIL HØYRING: (Se link nederst)

Varsel om oppstart av planarbeid – høyring av planprogram: Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 29. september vedteke å leggja planprogram for AS Sævareid fiskeanlegg og Sævareid sentrum GNR/BNR: 96/9 Hatletveit, ut på høyring og til offentleg ettersyn. Høyringsfrist: 25.11.2016.

Planprogrammet vert lagt ut på høyring som ledd i varsling av oppstart planarbeid, jf. plan og bygningslova §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om konsekvensutgreiingar.

Føremål

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for eksisterande næringsområde og nytt næringsområde i fjellhall med tilhøyrande infrastruktur i tilknyting til eksisterande næringsareal. Planarbeidet omfattar òg Sævareid sentrum.

Merknader

Tiltakshavar er AS Sævareid Fiskeanlegg og forslagsstillar er Multiconsult ASA.

Kommentarar og merknadar til planarbeidet kan sendast skriftleg til:

  • Brev: Multiconsult ASA v/Vigdis Berge, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun
  • E-post: vigdis.berge@multiconsult.no

Høyringsfrist: 25.11.2016. NB: Høringsfristen er noe forlenget. Ny dato:

Vidare saksgang

  • Etter at fristen for merknader er gått ut, vil sjølve planframlegget bli utarbeidd av Multiconsult ASA, og deretter sendt til Fusa kommune for sakshandsaming.
  • Etter første gongs handsaming i utval for plan og miljø, vert planen sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker.
  • Det vil då vera mogleg å koma med merknader til planframlegget før vidare politisk handsaming.

Nedanfor finn du dokumenta som er til høyring no. Dei er òg tilgjengelege i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Høyringsdokument:

 

 

Comments are closed.